Septembrie 2014

Două ședințe
1. Aprobarea regulamentului de funcționare a C.P.
2. Numirea secretarului C.P.
3. Aprobarea graficului și a tematicii C.P.
4. Aprobare R.O.I. și a ROI pt. elevi
5. Numirea diriginților și învățătorilor la clasă
6. Aprobarea fișei de evaluare pentru personalul didactic
7. Constituirea comisiilor metodice și a comisiilor de lucru
8. Numirea C.P.A.S.E.
9. Avizare proceduri
10. Planul operaţional pentru deschiderea anului şcolar 2014-2015;
11. Constituirea C.A al şcolii
12. Acordarea calificativelor anuale pentru anul şcolar 2013-2014;
13. Aprobarea planului de monitorizare și control anual și semestrial
14. Instructaj PSI
15. Instructaj PM

Responsabilii comisiilor metodice
Octombrie 2014

1. Raport CEAC de activitate pentru anul şcolar 2013-2014- aprobare
2. Raport de analiză asupra stării și calității învățământului în anul școlar 2013-2014- aprobare
3. Dezbaterea planului de îmbunătățire a calității pentru anul școlar 2014-2015- avizare
4. Planul managerial pentru anul şcolar 2014-2015 – avizare
5. Planul managerial pentru semestrul I – avizare
6. Aprobarea programului activităţilor extracurriculare 2014-2015;
7. Aprobarea planului managerial al bibliotecii școlare
8. Aprobarea propunerilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice;
9. Validarea fişei de evaluare anuala şi a fişei de evaluare a lecţiei
10. Avizare proceduri
11. Instructaj PSI Directorul, Coordonatorul CEAC, Responsabilii comisiilor Metodice

Decembrie 2014

1. Aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școla
2. Aprobarea schemelor orare pentru anul şcolar 2015-2016r 2015-2016;
3. Avizare proceduri.

Toţi membrii C.P. Februarie 2014

1. Validarea situaţiei la învăţătură şi purtare la sfârşitul semestrului I, 2013-2014;
1. Programul managerial pentru semestrul al II-lea;
3. Avizarea raportului privind starea şi calitatea învăţământului pe sem I-îi
4. Planul managerial pe sem II – avizare
5. Planul semestrial de monitorizare şi control – avizare
6. Aprobarea proiectului de încadrare
7. Aprobarea ofertei CDŞ
9. Instructaj PSI Directorul, Responsabilii comisiilor metodice, Consiliul pentru curriculum

Martie 2013

1. Aprecierea Consiliului profesoral privind cererile de gradaţii de merit;
2. Aprobarea calificativelor pentru personalul didactic auxiliar
3. Prelucrarea metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic

Iunie 2013
1. Validarea situaţiei la învăţătură şi purtare la sfârşitul semestrului II, 2012-2013
2. instructaj PSI Directorul, Coordonatorul CEAC