2014-2015

Art.1. – Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Cod) este elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 16 din ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, deasemenea in conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr.87/13.04.2006, cu modificările ulterioare.
Art.2. – Reglementările din acest cod vizează, în mod particular, persoanele care care fac parte din comisia CEAC

Art. 3. – Persoanele care fac parte din CEAC , trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate cu următoarele valori şi principii:
a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
b) responsabilitate morală, socială şi profesională;
c) integritate morală şi profesională;
d) confidenţialitate;
e) activitate în interesul scolii;
f) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice calitatii;
g) respectarea autonomiei personale;
h) onestitate şi corectitudine intelectuală;
i) respect şi toleranţă;
j) autoexigenţă în exercitarea sarcinilor profesionale;
k) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
l) colaborare in vederea unei bune desfasurari a activitatii

Art. 4 – Membrii CEAC , vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită colegială:
a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate,
b) orice membru al personalului didactic va evita practicarea oricărei forme de discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi;
c) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere performanţa şi rezultatele profesionale;
d) încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor standarde superioare de calitate în activitatea didactică;
e) întreaga activitate trebuie să permită accesul la informaţiile care interesează pe toţi membrii comunităţii şcolare,

sef CEAC
Prof. Groza Carmen

DIRECTOR
Prof. Pădurariu Liliana