1. Elaborarea, aplicarea şi interpretarea chestionarelor
• Se elaborează de către membrii subcomisiei chestionate care se aplică conform calendarului activităţilor; după aplicarea chestionarelor se elaborează un raport final care să cuprindă interpretarea rezultatelor și un plan de îmbunătățire.
• Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare şi interpretarea chestionarelor

• Instrucţiuni de lucru:
o Membrii subcomisiei elaborează chestionarele pe baza analizei de nevoi
o Chestionarele se aplică conform nevoilor personalului căruia i se solicit anumite răspunsuri
o Se colectează chestionarele şi se analizează
o Pe baza analizei se elaborează de către responsabilul subcomisiei i raport final care să cuprindă interpretarea rezultatelor
• Monitorizarea procedurii
o Se realizează de către responsabilul comisiei de calitate
• Periodicitate
o Conform calendarului de activităţi
• Analiza procedurii
o Se face în cadrul subcomisiei şi în cadrul Comisiei AC
o Prezentarea activităţii se face şi în Consiliul profesoral

2. Observarea predării şi învăţării
• Membrii subcomisiei de observare a predării şi învăţării

• Instrucţiuni de lucru:
o Membrii subcomisiei utilizează fişa de observare a lecţiilor
o Se colectează fişele de obseivare în portofoliul comisiei
o Se analizează fişele şi acolo unde este cazul se elaborează planuri de îmbunătăţire
Pe baza analizei se elaborează de către responsabilul subcomisiei un raport final care să cuprindă interpretarea rezultatelor
• Monitorizarea procedurii
o Se realizează de către responsabilul comisiei de calitate, care este şi responsabilul acestei subcomisii
• Periodicitate
o Conform calendarului de planificare a observării lecţiilor
• Analiza procedurii
c Se face în cadrul subcomisiei şi în cadrul Comisiei AC
c Prezentarea activităţii se face şi în Consiliul profesoral
In cadrul acestei proceduri se poate avea în vedere din Manualul de autoevaluare următoarele elemente descriptive care ilustrează aprecieri despre procesul de învăţare:
_Punct tare_
• Activităţile sunt foarte bine pregătite, ceea ce nu împiedică valorificarea unor ocazii neanticipate dar productive care apar în timpul lecţiilor/activităţilor practice
• Entuziasmul şi angajamentul profesori îi inspiră pe elevi, care răspund bine la provocările prezentate
• Profesorii demonstrează autoritate şi o bună cunoaştere a disciplinei
• În decursul unei anumite perioade de timp, metodele folosite variază şi elevii utilizează modalităţi de lucru diferite.
• Evaluarea este bine organizată.
• Profesorii formulează comentarii eficiente în ceea ce priveşte lucrările scrise ale elevilor, astfel încât aceştia să poată şti cât de bine învaţă şi cum îşi pot îmbunătăţi rezultatele.
• În cadrul activităţii de predare se utilizează strategii centrate pe elev şi se urmăreşte utilizarea eficientă a timpului elevilor.
_Nivel mediu_
• Conţinutul cursului este exact, planificat şi prezentat în mod clar şi eficace.
• Metodele de lucru sunt adecvate sarcinilor şi le îngăduie elevilor să înregistreze un progres satisfăcător.
• Lecţiile/ activităţile practice au obiective clare ş
• Profesorii îi ajută elevii să îşi planifice în mod eficient timpul.
• Lucrările sunt notate în mod regulat şi precis şi comentariile scrise îi ajută pe elevi să înţeleagă unde au greşit şi ce trebuie să facă pentru a remedia acest lucru
• Elevii reacţionează pozitiv în timpul lecţiilor/activităpior practice, răspund la întrebări şi participă la discuţii.
• Profesorii îi încurajează pe elevi în activităţi individuale
_Punct slab_
• Stăpânirea de către profesor a disciplinei este inadecvată pentru nivelul solicitat.
• Metodele de evaluare sunt inadecvate pentru a oferi elevilor o imagine clară şi critică în ceea ce priveşte rezultatele şi progresul pe care îl realizează la disciplina respectivă.
• Elevii nu înţeleg ce trebuie să facă pentru a-şi îmbunătăţi performanţa.
• Se folosesc într-o măsură prea mare metode de predare care solicită prea puţin iniţiativa proprie a elevilor, abilităţile lor practice.
• Implicarea elevilor în actitivităţile desfăşurate este slabă.

3. Selectarea, păstrarea si verificarea materialelor
• Conform documentelor de calitate din şcoală fiecare membru implicat în asigurarea calităţii va primi un document care să cuprindă lista materialelor obligatorii în portofoliul personal
• Membrii subcomisie de selectare, păstrare şi verificare a materialelor:

• Instrucţiuni de lucru:
: Pe baza documentelor comisiei de calitate la începutul anului şcolar şi apoi pe parcursul întregului an şcolar se urmăreşte selectarea materialelor, mai ales a dovezilor aferente principiilor de calitate
o Se realizează păstrarea materialelor conform documentelor comisiei de calitate
o După selectarea materialelor şi dovezilor se realizează evaluarea prin fişa de evaluare completată de către membrii subcomisiei
• Monitorizarea procedurii – se realizează de către responsabilul comisiei AC
• Periodicitate – conform calendarului
• Analiza procedurii – se face prin raportul de autoevaluare

4. Contestaţii
• Se constituie o subcomisie de contestaţii referitoare la: acordarea calificativelor la programele de învăţare (note), la aplicarea sancţiunilor pentru elevi şi alte măsuri care se pot contesta
• Membrii subcomisiei de contestaţii:
• Instrucţiuni de lucru:
o Completarea unui formular de contestaţie
o Dacă contestaţia nu este justificată este respinsă
o Dacă este justificată urmează analiza formularului de contestaţie şi a argumentelor contestaţiei prin investigarea aspectelor semnalate
Prin analiza şi investigaţiile aspectelor contestate se elaborează documentul care cuprinde măsurile de remediere şi modalităţile de aplicare ale acestora
• Monitorizarea procedurii – se realizează de către director
• Periodicitate – permanent conform calendarului de activităţi
• Analiza procedurii – în subcomisie, în Comisia AC şi în raportul de autoevaluare

5. Verificarea modului de completare a documentelor oficiale(cataloage, documente financiare etc.)
• Având în vedere importanţa documentelor oficiale (mai ales cataloage) se urmăreşte modul în care acestea sunt completate şi periodicitatea completării
• Membrii subcomisiei de verificare a modului de completare a documentelor oficiale:
• Instrucţiuni de lucru:
o Se completează fişa de verificare a cataloagelor de către membrii subcomisiei conform unei împărţiri planificate a acestor documente
o Se extrag din fişe aspectele constatate şi urmează aplicarea măsurilor de corectare a erorilor constatate
• Monitorizarea procedurii – se face de către director
• Periodicitate – conform calendarului de activităţi
• Analiza procedurii – în cadrul Comisiei AC şi în Consiliul profesoral

6. Elaborare, aplicare şi verificare a orarului
• Responsabilul subcomisiei elaborează orarul şcolii conform reglementărilor legale şi cu respectarea planurilor cadru
• Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare şi verificare a orarului:
• Instrucţiuni de lucru:
o Membrii subcomisiei urmăresc modul de îndeplinire a programului conform orarului aprobat în Consiliul de Administraţie
Pentru o eficientă monitorizare, fiecare sală de clasă va avea afişat pe uşă orarul cadrului didactic titular de sală cât şi a cadrelor didactice care mai desfăşoară ore în sala respectivă
Fiecare membru al subcomisiei va efectua pe parcursul unei luni cel puţin două monitorizări conform repartizării şi cu completarea fişei de monitorizare a orarului
• Monitorizarea activităţii subcomisiei
□ Se realizează de către echipa managerială – director şi directorii adjuncţi
• Periodicitate
o Bilunar / săptămânal
• Analiza procedurii
□ Se face în cadrul subcomisiei şi în cadrul Comisiei AC
Prezentarea activităţii se face şi în Consiliul profesoral şi Consiliul de Administraţie
Fiecare membru al subcomisiei va efectua pe parcursul unei luni cel puţin două monitorizări conform repartizării şi cu completarea fişei de monitorizare a orarului

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR

Avându-se în vedere descriptorii de performanţă din raportul de autoevaluare, în cadrul managementului calităţii evaluarea activităţilor se face prin:
• Evaluări periodice – întruniri lunare ale membrilor comisiei şi analiza activităţilor comisiei în perioada anterioară desfăşurării acestor întruniri

• Evaluare finală prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfârşitul anului

• Elaborarea planului de îmbunătăţire conform metodologiei şi avându-se în vedere punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare

• Elaborarea şi aplicarea periodică de chestionare care vizează activitatea membrilor personalului pentru asigurarea calităţii în învăţământ

• S-a organizat în cadrul comisiei de calitate de la nivelul unităţii de învăţământ o subcomisie de analiză şi soluţionare a contestaţiilor şi plângerilor depuse de factorii implicaţi în educaţie (elevi, părinţi, profesori)

• Planul de îmbunătăţire elaborat este aplicat prin îndeplinirea acţiunilor precizate referitoare la punctele slabe din planul de îmbunătăţire şi respectarea termenelor limită de desfăşurare a acţiunilor.

MODALITĂŢI DE CLASIFICARE ŞI GESTIONAREA DOVEZILOR

A. MODALITĂŢI DE CLASIFICAREA DOVEZILOR

DOVEZI GENERALE
• Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare, pliante, ş.a.)
• Orarul şcolii
• Prezentare oferta CDŞ
• Regulamentul pentru elevi (însoţite de tabele de luare la cunoştinţă)
• Regulamentul de ordine interioară
• Aviziere
• Prezentare nomenclator calificări
• Baza de date cu situaţia absolvenţilor
• Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă)
• Cataloagele şcolare
• Mape de lucru

DOVEZI SPECIFICE
Dovezi ale comisiei AC
• Planuri ale comisiei
• Documente de lucru ale comisiei
• Dosare cu rapoarte de activitate
• Dosare cu chestionare
• Dosare cu fişele de observare ale lecţiilor
• Dosare cu procese verbale
• Dosarele profesorilor (personale şi de dirigenţie)
• Mapa de lucru (cancelarie)

Dovezi serviciul administrativ (secretariat-contabilitate)
Documente contabile specifice
• Cărţi de muncă şi fişe ale postului
• Procese verbale şi note interne
• Cataloagele şcolare
• Fişe pentru CDŞ
• Dosare examene de diferenţă
• Fişe completate de diriginţii absolvenţilor
• Baza de date cu situaţia absolvenţilor
• Chestionare absolvenţi
• Asigurarea şanselor egale – alcătuirea colectivelor de elevi se face fără nici discriminare
• Diverse fişe de instructaj
• Documentele din arhiva şcolii

DOVEZI CADRE DIDACTICE
Dovezi personale pe programe de învăţare
• programe şcolare
• planificări calendaristice
• planificări pe unităţi de învăţare
• un set de planuri de lecţie complete
• modele de teste : iniţiale, pe parcurs
• modele de fişe de lucru
• catalog personal
• fişe de evaluare (pentru elevi şi pentru profesori)
• fişe de notare paralelă
• chestionare pentru managementul comunicării
• situaţii statistice care să cuprindă: media notelor la testul iniţial, media semestrială
• fişe de activitate elevi

DOVEZI CONSILIERE ŞI ORIENTARE (DIRIGENŢIE)
• Mapa activităţii educative
• Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă
• Chestionare pentru stabilirea stilului de învăţare la elevi (însoţite de
răspunsurile elevilor)
• Fişe pentru opţiuni CDŞ
• Procese verbale ale întrunirilor Consiliului Profesoral al clasei, ale şedinţelor cu părinţii,ş.a.
• Procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşitul unui semestru
• Diverse documente de lucru ale dirigintelui

B. MODALITĂŢI DE GESTIONARE

Selectarea dovezilor
Se face in funcţie de categoria din care fac parte:
1. Dovezile generale – sunt selectate în funcţie de specificul lor de către întregul personal
2. Dovezile specifice – sunt selectate de către comisie, serviciul administrativ şi de către cadrele didactice
Păstrarea dovezilor
Se face in funcţie de categoria din care fac parte:
1. Dovezile generale – sunt păstrate în funcţie de specificul lor de către direcţiune, de serviciul administrativ sau de către comisia de calitate
2. Dovezile specifice – sunt păstrate de către comisie (la cabinetul comisiei), serviciul
administrativ (secretariat, contabilitate, arhiva), iar dosarele cadrelor didactice se păstrează fie la cabinetul comisiei, fie de către cadrele didactice.
Activitatea de selectare, păstrare şi verificarea dovezilor este supervizată de subcomisia stabilită în cadrul comisiei AC cu atribuţii în acest sens .

Coordonator CEAC
Prof. Groza Carmen