CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Şcoala Gimnazială “A.I.CUZA” Dorohoi, denumită în continuare CEAC, este înfiinţată în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr.87/13.04.2006, cu modificările ulterioare.

Art. 2. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Sistemului de Management al calităţii din Şcoala Gimnaziala „A.I.CUZA”Dorohoi, având ca scop:
1) delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor la diferite niveluri ale structurii organizatorice din scoala;
2) stabilirea limitelor de competenţă la fiecare nivel ierarhic;
3) stabilirea relaţiilor între structurile existente în scoala şi cele create de implementarea Sistemului de Management al Calităţii.

CAPITOLUL II – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art. 3. (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formata din 9 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.
(2) Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde, în număr relativ egal:
a) coordonatorul operativ,
b) reprezentanţi ai corpului profesoral,
c) reprezentantul sindicatului reprezentativ din şcoală,
d) reprezentantul comitetului de părinţi/asociaţia părinţilor din şcoală,
e) reprezentantul consiliului local

(3) Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţia de director sau director adjunct în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operative. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL III – RESPONSABILITĂŢI PRIVIND COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
Art. 4. Responsabilităţile la nivel de unitate şcolară sunt:
1) comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este un organism colectiv de lucru care identifică, analizează şi propune soluţii şi decizii care privesc implementarea Sistemului de Management al Calităţii. Ea constituie o structură funcţională suport la nivel de unitate şcolară asamblând resurse umane minimale necesare proiectării, implementării şi susţinerii Sistemului de Management al Calităţii. Comisia îşi elaborează propriul regulament de funcţionare.
Art. 5. La nivelul catedrelor responsabilităţile privind Sistemul de Management al calităţii sunt:
1) şeful ariei curriculare are autoritatea şi responsabilitatea privind calitatea tuturor proceselor derulate în cadrul acesteia (învăţământ);
2) şeful de catedră, ca responsabil pentru calitate, urmăreşte la nivelul catedrei atingerea obiectivelor generale şi specifice privind calitatea, instruirea personalului, planificarea şi desfăşurarea evaluărilor/auditurilor interne şi a evaluărilor individuale.
Art. 6. La nivel de administraţie responsabilităţile privind Sistemul de Management al calităţii sunt:
1) la nivelul serviciilor responsabilitatea privind Sistemul de Management al calităţii aparţine şefilor de servicii.

CAPITOLUL IV – ORGANIZAREA COMISIEI DE EVALUARE A CALITĂŢII

Art. 8. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este prezidată de director şi condusă operativ de d-na prof.inv.primar Groza Carmen.Comisia îşi desemnează un secretar executiv – dna prof. Inv.primar Alexa Irina.
Art.9. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea pe perioada unui an şcolar.
Art. 10. Comisia se întruneşte lunar în şedinţa ordinară, precum şi în şedinţa extraordinară ori de câte ori este nevoie, la convocarea celui care conduce operativ.
Art. 11. Şedinţele se derulează în prezenţa a două treimi din numărul total de membri şi sunt conduse de coordonatorul comisiei.
Art. 12. Misiunea comisiei constă în elaborarea conceptuală şi implementarea unui sistem funcţional de management al calităţii în anul şcolar 2014-2015, precum şi adaptarea continuă a acestuia la cerinţele învăţământului preuniversitar românesc şi european.

CAPITOLUL V – ATRIBUŢIILE COMISIEI
Art. 13. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îndeplineşte următoarele atribuţii:
1) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de organismul de conducere;
2) elaborează anual, până la data stabilită, prin proceduri interne un raport privind calitatea serviciilor educaţionale din această unitate şcolară şi propune măsuri de ameliorare. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale prin afişare sau publicare pe site-ul şcolii. Raportul anual rezumă autoevaluarea internă şi este pus la dispoziţia unui evaluator extern – ARACIP;
3) realizează anual sondaje de investigare a opţiunilor elevilor, absolvenţilor, universităţilor şi angajatorilor privind calitatea serviciilor educaţionale;
4) elaborează propria baza de date şi informaţii privind calitatea serviciilor educaţionale prestate, structurate pe standarde şi indicatori de performanţă la nivel instituţional şi pe fiecare arie curriculară;
5) elaborează instrumente de evaluare, descrie metode de urmărire a progresului elevilor;
6) stabileşte procedura de transmitere către părţi a scrisorilor semestriale care să cuprindă informaţii referitoare la frecvenţa, învăţătura şi conduita, activităţile extraşcolare la care a participat şi gradul de interes pentru anumite materii;
7) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii ţinând cont de standardele de referinţă şi ghidul de bune practice elaborate de ARACIP.

CAPITOLUL VI – OBIECTIVELE STRATEGICE ALE COMISIEI
Art. 14. Obiectivul major al conducerii în domeniul calităţii îl constituie conceperea şi implementarea unui sistem de management eficient al calităţii bazat pe o structură organizatorică şi a documentaţiei corespunzătoare, care să permită monitorizarea – evaluarea, intervenţia corectivă – preventivă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii.
Art. 15. În vederea implementării Sistemului de Management al calităţii a politicii de asigurare a calităţii în această unitate şcolară, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele obiective:
1) elaborarea conceptuală a Sistemului de Management al calităţii în sensul definirii structurii lui organizatorice şi funcţionale, precum şi a modului de integrare a acestuia în managementul strategic al şcolii;
2) elaborarea strategiei de implementare a Sistemului de Management al calităţii în şcoală şi supunerea acestuia în dezbaterea Consiliului profesoral;
3) stabilirea pachetului de măsuri necesare pentru implementarea şi consolidarea culturii calităţii în anul şcolar 2014-2015;
4) definirea cerinţelor calitative care vor fi stipulate în planul de calitate al instituţiei de învăţământ;
5) diseminarea informaţiilor cu privire la cultura calităţii în şcoală;
6) iniţierea analizelor şi evaluărilor pe baza criteriilor şi indicatorilor de calitate recomandaţi;
7) asigurarea monitorizării feed-back-ului din partea elevilor;
8) asigurarea monitorizării feed-back-ului din partea angajaţilor;
9) analiza rezistentelor obiective şi subiective care pot fi generate de implementarea Sistemului de Management al calităţii şi propunerea de soluţii privind depăşirea acestora;
10) evaluarea procesului de implementare a managementului calităţii în instituţie şi propunerea de soluţii corective, dacă acestea sunt necesare;
11) elaborarea strategiilor de audit intern şi extern (din comunitate).

CAPITOLUL VII – CONDUCEREA OPERATIVĂ
Art. 16. Directorul conduce în mod operativ comisia şi răspunde de buna sa funcţionare.
Art. 17. Şeful comisiei îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:
1) coordonează îndeplinirea hotărârilor comisiei;
2) informează periodic Consiliul de administraţie asupra activităţii comisiei, precum şi comisia asupra deciziilor Consiliului de administraţie referitoare la calitate;
3) promovează în Consiliul de administraţie hotărârile comisiei;
4) asigură armonizarea politicii calităţii în strategia şcolii;
5) răspunde în faţa directorului de activitatea comisiei.
Art. 18. Secretarul executiv:
1) asigură informarea membrilor comisiei despre tematica şedinţelor de lucru;
2) rezolvă problemele operative ce intervin în activitatea comisiei;
3) asigură armonizarea grupurilor de lucru ale comitetului de evaluare şi asigurarea calităţii.

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE
Art. 19. Documentele Sistemului de Management al calităţii sunt gestionate de Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii pe anul şcolar 2014-2015 fiind compuse din:
1) Declaraţia privind strategia şi politica de calitate a directorului Prof.Padurariu Liliana;
2) Regulament privind Sistemul de Management al calităţii în anul şcolar 2014-2015;
3) Regulament privind funcţionarea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
4) Proceduri (manualul calităţii şi ghidul);
5) Lista membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii;
6) Lista personalului responsabil privind calitatea pe catedre şi servicii.
Art. 20. Aprobarea regulamentului privind Sistemul de Management al calităţii se face de către Consiliul Profesoral al Şcolii Gimnaziale”A.I.CUZA”Dorohoi, prin vot deschis, cu majoritate simplă.
Art. 21. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Consiliului profesoral al scolii, prin vot deschis şi cu majoritate simplă.

Director sef CEAC
Prof Pădurariu Prof. Groza Carmen